Succesvolle audit 2017 op het INDI-platform

Jaarlijks wordt er op verzoek van het INDI-bestuur een onderzoek gedaan naar de werking van en toegang tot het INDI-platform. De audit wordt uitgevoerd op de processen van het RDC die het INDI platform beheert. In de opdrachtverstrekking is er gevraagd te kijken naar acht specifieke normen over INDI.

Hieronder hoort ook de analyse voor welke doeleinden RDC data gebruikt of kan gebruiken. Verder is gecheckt of alles AVG-proof gebeurt.

Het resultaat is positief. RDC heeft aangetoond op alle punten te voldoen aan de vereisten. Het INDI-platform is veilig en er zijn afdoende processen en procedures om deze veiligheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Dit betekent overigens niet dat dit door de vereniging INDI niet meer gecontroleerd wordt. Vereniging INDI zal frequent deze audit door KPMG laten herhalen.


Nieuwsbericht Slotsessie AVG-bijeenkomst 25 april 2018

Slotsessie AVG-bijeenkomst INDI 25 april 2018

Op 25 april vond de vierde bijeenkomst AVG plaats in het BOVAGhuis in Bunnik. Deze sessie is het sluitstuk van een serie bijeenkomsten die in het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) hebben plaatsgevonden. Met ruim 60 deelnemers vanuit import, dealerverenigingen, DMS-leveranciers en brancheorganisaties was de branche goed vertegenwoordigd.

De AVG die per 25 mei aanstaande in werking treedt, houdt de gemoederen in het bedrijfsleven goed bezig. Voor Vereniging INDI, dat het centrale verzamel-, validatie- en uitwisselpunt van NAW-gegevens voor de importeurs en dealers binnen het merkkanaal vormt, dan ook een logische stap om hier een helpende hand in aan te bieden.

Kennisdeling en inhoudelijke discussies

In het afgelopen half jaar hebben vier werkgroepen zich beziggehouden met thema’s als grondslagen en doeleinden, opt-in, bewaartermijnen en rechten van betrokkenen. Doel van iedere werkgroep was om een praktische doorvertaling te maken van de nieuwe privacywetgeving voor de auto-branche. Tijdens de vier plenaire bijeenkomsten zijn de resultaten uit deze werkgroepen gepresenteerd. Kennisdeling en inhoudelijke discussies stonden daarbij centraal.

Een belangrijke voorwaarde voor dealers en importeurs om te kunnen voldoen aan de AVG is dat systemen hierop ingericht zijn. Tijdens de slotsessie hebben vier DMS-leveranciers de aanwezigen inzicht gegeven in hoe zij de AVG in hun DMS-pakketten hebben doorgevoerd. Daarbij werd eens te meer duidelijk dat de nieuwe privacywetgeving geen exacte handleiding biedt, maar dat hier in de uitwerking verschillende interpretaties op losgelaten kunnen worden.

Resultaten

Het eerste resultaat uit de werkgroepen is opgeleverd. De INDI-uitgave: De rechten van uw klant en prospect, betekenis van de AVG voor autodealer en importeur, biedt een handleiding hoe om te gaan met klanten en prospects die een beroep doen op één van de rechten voortvloeiend uit de AVG. Deze uitgave is te gratis te downloaden op deze website. Een tweede uitgave met een uitwerking van de diverse grondslagen volgt op korte termijn.

Ten aanzien van het thema opt-in wordt op korte termijn door BOVAG en RAI Vereniging een voorkeursformulier aan de branche aangeboden. Dit formulier dat bestaat uit twee varianten, voor klanten en voor klanten en prospects, helpt het dealerbedrijf om van iedere klant of prospect haar voorkeuren voor commerciële benadering in kaart te brengen.

Tenslotte wordt op het gebied van bewaartermijnen de laatste hand gelegd aan een branche-standaard voor een bewaartermijnenstructuur. Met deze standaard die aan de toezichthouder zal worden aangeboden, wil de branche aantonen dat het op een professionele en onderbouwde wijze invulling heeft gegeven aan de nieuwe privacywetgeving.

Klik hier om de presentatie te downloaden van deze bijeenkomst.

De bijeenkomsten over AVG zijn een initiatief van INDI, BOVAG, RAI Vereniging en RDC.


Voordelen INDI 2.0 – filmpje

24 april 2018

Laat u nu overtuigen van de voordelen van INDI 2.0 met dit filmpje, gemaakt door RDC!


INDI certificeert EVA

Het pakket EVA van DMS leverancier CDK Global is afgelopen maand officieel gecertificeerd voor INDI 2.0 door de vereniging INDI.

INDI is het succesvolle branche-initiatief om de database van de dealer up-to-date te houden. Zowel klantgegevens als voertuiggegevens worden gecorrigeerd, aangepast en aangevuld. Een schone database is erg belangrijk voor alle interne processen en marketingactiviteiten.

Vrijwel alle automerken zijn binnen INDI vertegenwoordigd. Zij vragen van DMS-leveranciers om een goede koppeling met INDI te realiseren. Een certificering garandeert de gebruiker binnen het dealerbedrijf dat de INDI-koppeling met het DMS-pakket goed werkt en praktisch ingericht is.

Om een goed werkende koppeling te kunnen garanderen, werkt INDI met certificeringen.  Voor INDI 1.0 zijn Autoline en EVA van CDK, Wincar van Reynolds & Reynolds, CarIT van Axians, Engine en incadea.dms van Incadea, OEC van Carsoft en I’Car van ITmotive gecertificeerd. Met de komst van INDI 2.0 worden de DMS-pakketten opnieuw gecertificeerd. EVA heeft als eerste dit certificaat behaald.

Er zijn inmiddels meer dan 750 dealers die INDI-gebruiken en vrijwel alle DMS systemen hebben een werkende aansluiting. “Wij streven naar een frequente en coöperatieve samenwerking met alle belangrijke DMS-leveranciers. INDI is inmiddels een geaccepteerde branchestandaard is. DMS-leveranciers zien het belang van een schone database, zij weten dit goed op waarde te schatten. Alle systemen, processen en activiteiten werken beter met schone data.” Aldus Martin Huisman, voorzitter van de Vereniging INDI.

INDI geeft ook invulling aan de data-uitwisselingsafspraken tussen dealer en importeurs. Het onafhankelijke INDI-platform distribueert gegevens conform dataconvenanten en is compliant met de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Met de invoering van INDI 2.0 is de merkketen direct op de hoogte is als er iets verandert in de klantgegevens, het autobezit of privacy-instellingen, waardoor de klant zich bij ieder contact met de vestiging, de onderneming en de merkketen erkend en herkend voelt.

Het INDI-platform wordt door RDC uitgevoerd, bestaat al 9 jaar en was aan vernieuwing toe. Door de complete herbouw van INDI -in de vorm van INDI 2.0- is een solide fundament voor het valideren en actualiseren van klantgegevens neergezet. In de komende releases voegt RDC aanvullende functionaliteiten toe, zoals afgesproken met vereniging INDI. De software is volledig door RDC ontwikkeld op basis van een microservice-architectuur en maakt gebruik van de ‘Platform as a Service’-technologie van de Microsoft Azure Cloud in Amsterdam. Hierdoor is de dienst zeer schaalbaar.

Indien gewenst kunnen de DMS-systemen iedere paar minuten worden bijgewerkt met de laatste verrijkingen. Voor de gebruiker biedt dit de modernste techniek onder de motorkap. De dienst verloopt volautomatisch door de slimme samenwerking tussen INDI en het DMS. Via het INDI-dashboard heeft de gebruiker dan volledige controle en kan hij verrijkingen beoordelen.

Over de vereniging INDI

Vereniging INDI is een initiatief van RAI Vereniging afdeling Auto’s en BOVAG Autodealers. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Martin Huisman (06-22555754).

Over RDC
RDC is informatiseerder van en voor de branche. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met René Stolp (020-5497186).


Tweede AVG-bijeenkomst INDI 24 januari 2018

Tweede AVG-bijeenkomst INDI 24 januari 2018

Op 24 januari vond de tweede bijeenkomst AVG plaats in het Postillion in Bunnik. Vier werkgroepen hebben de afgelopen maanden gezocht naar een praktische uitwerking van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt. De voorlopige resultaten werden deze middag gepresenteerd. Met een opkomst van ruim 60 deelnemers was de branche ruim vertegenwoordigd.

In aanloop naar de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 heeft in november de eerste bijeenkomst AVG plaatsgevonden. De vier werkgroepen die hieruit zijn opgericht hebben zich de afgelopen maanden beziggehouden met de thema’s grondslagen, opt-in, bewaartermijnen en rechten van betrokkene.

Tijdens de tweede AVG- bijeenkomst zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Met een zaal van ruim 60 vertegenwoordigers vanuit import, dealerverenigingen, DMS-leveranciers en brancheorganisaties leidde dit tot inhoudelijke en levendige discussies.

Praktische uitwerking

Vanuit de werkgroep Grondslagen werd aan de hand van praktische voorbeelden gepresenteerd wat de diverse grondslagen inhouden. Het belangrijkste punt van aandacht dat naar voren kwam, is de vraag wanneer iets vanuit een gerechtvaardigd belang mag en wanneer je ergens toestemming voor moet vragen. Vanuit de werkgroep opt-in werd middels het presenteren van een voorkeursformulier klantcontact hier een concrete invulling aan gegeven. Dit formulier dat een initiatief is van BOVAG en RAI Vereniging geeft een klant of prospect de mogelijkheid voorkeur en toestemming te geven voor het ontvangen van informatie zoals nieuwsbrieven of productinformatie.

Bewaren van persoonsgegevens

Een belangrijk kenmerk van de AVG is dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. In dat kader heeft de werkgroep bewaartermijnen een uitwerking van een bewaartermijnenstructuur gepresenteerd. De bewaartermijn die gehandhaafd wordt, is twee jaar na het beëindigen van de klantrelatie of na de desbetreffende transactie. Kenmerkend voor de structuur is dat gegevens gesplitst verwijderd worden. Nadat de structuur zowel juridisch als technisch getoetst is, zal het als voorstel voor een branchestandaard bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend worden.

Rechten en plichten

Klanten en prospects waar gegevens van worden verzameld en gebruikt, hebben rechten. In de AVG wordt dit genoemd: de rechten van de betrokkene. Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waren we hier al bekend mee, in de AVG is het aantal rechten echter uitgebreid. De uitbreiding betreft het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. Om het voor dealer en importeurs te vergemakkelijken, wordt vanuit de werkgroep Rechten van Betrokkene een handleiding met bijbehorende gedragsregels ontwikkeld.

De bijeenkomsten AVG zijn een initiatief van INDI, BOVAG, RAI Vereniging en RDC.


Succesvolle aftrap werkgroepen AVG

Op 1 november jl. hebben de eerste werkgroepsessies over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaatsgevonden. Ruim veertig vertegenwoordigers van dealer-holdings, importeurs, dealerverenigingen, brancheorganisaties en DMS leveranciers hebben zich een dag lang vastgebeten in de juridische en technische implicaties die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de komst van de AVG worden regels en verantwoordelijkheden aangescherpt. Als ieder merk, iedere dealer en iedere holding eigen interpretaties maakt, wordt het naast duurder ook moeilijker om gegevens uit te wisselen en te automatiseren. De werkgroepen zijn een initiatief van Vereniging INDI, RDC, BOVAG en RAI Vereniging, om met elkaar in de branche tot eenduidige meningsvorming en uitwerking te komen.

Tijdens de juridische werkgroep werden de juridische implicaties van de wetgeving besproken. Thema’s als gerechtvaardigd belang, recht van vergetelheid en het verkrijgen van de opt-in passeerden de revue. In het middagprogramma, waarin de technische uitvoering centraal stond, werd gesproken over zaken als de userinterface, de uitwisselstrandaard en de diverse bronnen voor permissies. Algemene boodschap: wacht niet af, maar ga proactief aan de slag. Start met de technische realisatie, maar behoud de flexibiliteit om gedurende de komende tijd veranderingen te kunnen doorvoeren.

Na een inspirerende dag, waarin naast plenaire sessies ook in groepsverband een procesdomein is opgepakt, staan nu een aantal deelsessies op de planning. In kleine groepen zullen thema’s als grondslagen, recht van betrokkenen en bewaartermijnen verder uitgewerkt worden. De resultaten hiervan zullen gepresenteerd worden tijdens de volgende juridische en operationele werkgroep-bijeenkomst die beide op 24 januari 2018 zullen plaatsvinden.


INDI 2.0-platform in gebruik genomen bij eerste dealer

Peugeotdealer Van der Werf in Ede is afgelopen maandag 10 juli live gegaan op het nieuwe INDI in combinatie met het EVA Dealer Management Systeem van CDK. Hiermee is het startschot gegeven voor de overstap van alle bijna 800 reeds op INDI aangesloten dealervestigingen.

Van der Werf heeft vanaf vandaag met INDI de beschikking over hét beste fundament voor professioneel klantcontact. Iedere dag een volledig geactualiseerd voertuigbezit, bijgewerkte verhuizingen, omgaan met overledenen en KvK-updates. Dit geeft Van der Werf een significant voordeel in marketing, verkoop en alle andere vormen van klantcontact.

INDI geeft ook invulling aan de data-uitwisselingsafspraken tussen dealer en importeurs. Het onafhankelijke INDI-platform distribueert gegevens conform dataconvenanten en is compliant met de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Met de invoering van INDI 2.0 is de merkketen, zoals in dit geval Peugeot, direct op de hoogte is als er iets verandert in de klantgegevens, het autobezit of privacy-instellingen, waardoor de klant zich bij ieder contact met de vestiging, de onderneming en de merkketen erkend en herkend voelt.

Het INDI-platform wordt door RDC uitgevoerd, bestaat al 9 jaar en was aan vernieuwing toe. Door de complete herbouw van INDI -in de vorm van INDI 2.0- is een solide fundament voor het valideren en actualiseren van klantgegevens neergezet. In de komende releases voegt RDC aanvullende functionaliteiten toe, zoals afgesproken met vereniging INDI. De software is volledig door RDC ontwikkeld op basis van een microservice-architectuur en maakt gebruik van de ‘Platform as a Service’-technologie van de Microsoft Azure Cloud in Amsterdam. Hierdoor is de dienst zeer schaalbaar. Indien gewenst kunnen de DMS-systemen iedere paar minuten worden bijgewerkt met de laatste verrijkingen. Voor de gebruiker biedt dit de modernste techniek onder de motorkap. De dienst verloopt volautomatisch door de slimme samenwerking tussen INDI en het DMS. Via het INDI-dashboard heeft de gebruiker dan volledige controle en kan hij verrijkingen beoordelen.


INDI Seminar Privacy & Permissie: standaardisering voor de branche gewenst

In mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene Verordening Privacybescherming (AVG) van kracht. Wat betekent dit voor de keten? Hoe gaan we om met privacy binnen onze branche? Op maandag 3 juli hebben we de gevolgen én de opties besproken bij RAI te Amsterdam, tijdens het INDI seminar over Privacy en permissie.

Voor ruim zeventig aanwezigen vanuit dealerverenigingen, holdings, importeurs en DMS-leveranciers, heeft Richard van Schaik van DLA Piper de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Hij heeft onder andere uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste grondslagen van gegevensverwerking, de rechten van betrokkenen, de functionaris gegevensbescherming en wat te doen bij een data breach.

Vervolgens heeft Simone Diemel van BOVAG toegelicht hoe zij een privacy- en toestemmingsformulier hebben ontwikkeld voor de branche om zich voor bereiden op de veranderende wetgeving.

René Stolp en Lucas van Rijen hebben in het tweede gedeelte van het seminar toegelicht hoe wij hier als branche mee om kunnen gaan en hebben de eerste stappen naar standaardisering voor de branche besproken met de aanwezigen.

Als resultaat van het seminar zijn we direct aan de slag gegaan met de verschillende partijen om te kijken naar hoe we standaardisering kunnen bewerkstellingen voor de branche, zodat alle partijen in mei 2018 gereed zijn voor de nieuwe wetgeving. Al met al een zeer leerzaam en interactief seminar om ons voor te bereiden op de nieuwe wetgeving.