Positieve resultaat onderzoek werking en toegang INDI-platform

Op verzoek van het INDI Bestuur is er door KPMG een assurance-onderzoek gedaan naar de interne maatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid van gegevensverwerking van INDI. Het resultaat van dit onderzoek is positief. RDC heeft aangetoond op alle punten te voldoen aan de vereisten.

Bij dit onderzoek is vooral gekeken naar de gebruikersregistratie, uitlevering, koppelingen met andere applicaties, export en back-upbeheer. Ook de analyse voor welke doeleinden RDC de INDI-data gebruikt of kan gebruiken, valt onder dit onderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat het INDI-platform veilig is en dat er afdoende processen en procedures zijn om deze veiligheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Dit betekent overigens niet dat dit door de vereniging INDI niet meer gecontroleerd wordt. Vereniging INDI zal frequent deze audit door KPMG laten herhalen.


Seminar Permissies @ Privacy op 3 juli 2017

P@P Seminar
(Permissie en Privacy)

Locatie:                RAI Vereniging, Amsterdam

Voor:                    Dealerverenigingen, holdings, importeurs en DMS-leveranciers

Data:                     maandagmiddag 3 juli 2017

Introductie

De nieuwe privacywetgeving geeft de plicht om opnieuw de processen te bekijken. Heeft u de juiste toestemming van de klant verkregen om de gewenste communicatie te kunnen doen? Hoe verkrijgt u de juiste toestemming, hoe is de onderlinge uitwisseling van data geregeld, zowel juridisch als technisch als fysiek. Tot slot, nu geeft een klant aan zijn communicatietoestemming te willen veranderen, hoe gaat u hier mee om? Relevante vragen op een zoveel mogelijk operationeel niveau, waar partijen wat over te vertellen hebben, echter, waar we ook graag met elkaar over van gedachten willen wisselen. Een belangrijk punt van aandacht wordt gevormd door de nieuwe Europese Algemene Verordening Privacybescherming (AVG), die medio 2018 van kracht wordt. Mede om die reden organiseren wij deze bijeenkomst in samenwerking met de Bond van Adverteerders (BVA), waar een aantal van de merkorganisaties bij is aangesloten. De BVA besteedt veel aandacht aan de gevolgen van de AVG, die ook voor u relevant zijn.

Programma

12:30                  Ontvangst met lunch

13:00                  Opening seminar – Martin Huisman (voorzitter Vereniging INDI)

13.05                  Wetgeving en consequenties (BVA)

13.45                  Toestemming van de consument, permissies (BOVAG) (Simone Diemel)

14.30                  Pauze

15.00                  Marketing en data binnen merkorganisaties (vrije discussie o.l.v. René Stolp, RDC)

15.30                  Uitwisselen van permissies en praktische verwerking (Lucas van Rijen, RDC)

16.00                  Borrel

16.30                  Einde

Vragen

Mocht u vooraf vragen willen insturen, dan vernemen wij die graag per mail: marjanhelmhout@johnsonfactory.nl