Uw klantendata gewaarborgd

De vereniging INDI staat voor betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. U kunt de vereniging zien als de notaris van de branche op het gebied van privacy en eigendom van adressen. Daarbij is het evident dat INDI de ontwikkelingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op de voet volgt.

Databorging
De kern van het INDI proces is simpel; INDI doet niets zonder uw uitdrukkelijke toestemming als de eigenaar van de klantendata.

De afspraken rond het gebruik van uw data leggen alle betrokken partijen gezamenlijk vast in het INDI-dataconvenant. Vanzelfsprekend zijn deze afspraken volledig in overeenstemming met de Wbp. Eventuele bestaande afspraken over het delen van data binnen het merk worden in het convenant meegenomen.

U blijft altijd eigenaar van de (aangevulde) data die in uw klantendatabase staat. INDI voert audits uit om er zeker van te zijn dat haar leveranciers zich, voor het transporteren en schonen van data, houden aan de afspraken.

Wbp
Eén van de speerpunten van de vereniging INDI is het geven van voorlichting inzake het naleven van de Wbp. De vereniging INDI doet dit in samenwerking met de stichting SIMS. SIMS zorgt voor de generieke informatievoorziening. INDI geeft een aanvullende praktische vertaalslag.

Dealers en importeurs gebruiken de eigen klantgegevens meer dan vroeger voor commerciële activiteiten. Dit heeft te maken met het feit dat adressen sinds maart 2007 niet meer vrij te koop zijn en met de betere beschikbare CRM-mogelijkheden. Daartegenover staat de verscherpte wetgeving die de overheid doorvoert inzake het gebruik van persoonsgegevens.

U vindt meer informatie in het INDI WBP document een praktische vertaling van de belangrijkste verplichtingen opgenomen in de Wbp en Telecommunicatiewet. Deze instructie laat overigens onverlet de overige wettelijke verplichtingen voortkomend uit deze wetgeving.

Als u vragen heeft over de Wbp of de toepassing ervan kunt u ons altijd bellen.